Thursday, August 21, 2014

Serata Muziko Letterarja fil-Ministeru għal Għawdex

Nhar il-Gimgħa 29 ta’ Awwissu 2014 fis-7.30pm f’ waħda mis-swali tal-Ministeru għal Għawdex ser issir Serata letterarja li fiha għadd ta’ kittieba Għawdxin, fosthom Joe Camilleri, Dun Gorg Mercieca, Charles Bezzina, l-Avukat Alfred Grech, Ganninu Cremona, Joe W Psaila, Patri Remiġ Galea Kapuċċin  (nawgurawlu minn qalbna għax dawn il-jiem qed jagħlaq 50 sena saċerdot), Anton F Attard, ser jaqraw siltiet mix-xogħlijiet tagħhom.  Se jinqara wkoll feature letterarju tal-Kav Joe M Attard, li qed jieħu din l-inizjattiva, dwar il-‘Bajjiet Għawdxin fil-Poeżija’.  Jieħdu sehem Antoinette Grech, M’Louise Attard u Maria Schembri.  Iżewqu s-serata l-pjanista u kantanta Mariella Cefai Spiteri, u s-sopran Rosebelle Pavia. Wara l-kittieba Għawdxin jkollhom il-ħin jitkellmu ma’ dawk li jattendu waqt li jieħdu ‘drink’ flimkien (grazzi lill-Ministeru għal Għawdex).

Jippresiedi l-Onor Ministru għal Għawdex l-Avukat Anton Refalo. Dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-Letteratura Maltija huma mistiedna jattendu.


Kav Joe M Attard
emarjos@hotmail.com

Tuesday, August 19, 2014

MALTA F’FESTIVAL EWLIENI TAL-POEŻIJA FIL-MAĊEDONJAMalta se tkun rappreżentata f’wieħed mill-festivals l-aktar popolari tal-poeżija dinjija. Bejn l-20 u s-26 ta’ Awwissu, Charles Flores se jkun qed jieħu sehem fil-festival “Struga Poetry Evenings” li jsir ta’ kull sena fil-belt qadima ta’ Struga u nħawi oħra tal-Maċedonja.

“Struga Poetry Evenings” huwa esperjenza poetika li tlaqqa’ fost l-aqwa ilħna minn ħafna pajjiżi madwar id-dinja f’inħawi differenti tal-belt, mill-ġonna, l-palazzi u l-wesgħat sax-xtut u l-attrazzjonijiet naturali u arkitettoniċi madwar l-għadira sabiħa ta’ Oħrid.
Charles Flores se jkun qed jieħu sehem b’għażla personali ta’ poeżiji bil-Malti waqt li l-verżjoni bil-Franċiż tagħhom tinqara minn qarrejja professjonali li se jkunu qed jieħdu sehem fil-festival. Għall-festival, li għalih jattendu diversi personalitajiet nazzjonali u reġjonali, se jkun hemm bħala mistednin tal-unur il-poeti magħrufin internazzjonalment George Ferenczi, Byungsoon Yun, Geoffrey E. Taylor and Tziona Shamay.
L-organizzaturi tal-festival jieħdu ħsieb ukoll jippubblikaw antoloġija bix-xogħlijiet - fl-ilsien oriġinali u fil-Franċiż u fl-Ingliż - tal-poeti kollha mistiedna.
Is-sehem ta’ Malta f’dan il-festival rinomat huwa parzjalment appoġġjat mill-Malta Arts Fund.

Wednesday, August 06, 2014

LEJLA MUŻIKO-LETTERARJA F'ĠIEĦ ĠUŻÈ CHETCUTI

 Il-President tal-Għ.P.M., Charles Magro, matul id-diskors tal-ftuħ.

Nhar il-Ġimgħa, l-1 ta’ Awwissu 2014, l-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Akkademja tal-Malti u l-Għaqda Filantropika Talent Mosti , tellgħu Lejla Mużiko-Letterarja f’ġieħ il-kittieb u poeta Ġużè Chetcuti li proprju din is-sena għalaq mitt sena minn twelidu. 

Carmel Bianchi, Salv Sammut u Yana Psaila waqt il-qari tal-poeżiji.

Il-ftuħ sar mill-President tal-Għ.P.M., Charles Magro, li tkellem dwar Chetcuti bħala Poeta, Rumanzier u Drammaturgu, imma anki bħala bniedem li ddedika ħajtu lill-Ilsien Malti. Saviour Camilleri ta ħjiel bijografiku ta’ Ġużè Chetcuti, filwaqt li l-Prof. Oliver Friggieri tkellem dwar il-Proża Realista ta’ Chetcuti. Patrick Sammut qara diskors bl-isem ta’ “Malta bejn il-glorja tal-imgħoddi u l-apatija u l-indifferenza tal-preżent” f’rabta mal-poeżija ta’ Chetcuti, filwaqt li Mons. Victor Grech tkellem dwar xi tifkiriet tiegħu dwar il-kittieb minn Bormla. 

Therese Pace, Jane Micallef u Charles Mifsud waqt qari tal-poeżiji ta' Chetcuti.

Waqt is-serata nqraw għadd ta’ kitbiet ta’ Ġużè Chetcuti, fosthom poeżiji bħal Hekk Hi l-Ħajja, F’Shelter, Il-Qniepen tar-Rebħa, Matul is-Snin tal-Ħajja, Id-Dawl Qed Jgħid, u Għamja, u kitbiet oħra bħal It-Testment. Il-qari sar minn Salv Sammut, Yana Psaila, Carmel Bianchi, Dr. George Farrugia, Joseph P. Borg, Rita Saliba, Jane Micallef, Charles Mifsud u Therese Pace. 

Saviour Camilleri, Rita Saliba, Joe P. Borg, Mons. Victor Grech, 
il-Prof. Oliver Friggieri u Charles Magro

Il-kantawtur Walter Micallef ipprovda l-intervalli mużikali. L-għeluq kien f’idejn is-Segretarju tal-Akkademja tal-Malti, Joe P. Borg. Wara kien hemm riċeviment żgħir. Il-post fejn seħħet din is-serata kien iċ-Ċentru Nazzjonali ta’ Kultura, ir-Razzett tal-Markiż Tabone fil-Mosta.

Ħajr lil Daniel Bezzina għar-ritratti li pprovdielna.

Tuesday, August 05, 2014

Diskors dwar Ġuże' Chetcuti poeta

Din huwa d-diskors li qrajt waqt il-Lejla Letterarja ddedikata lil Ġuże' Chetcuti mtellgħa mill-Akkademja tal-Malti u mill-Għaqda Poeti Maltin fir-Razett tal-Markiz fil-Mosta nhar il-Ġimgħa, l-1 ta' Awwissu fis-6.30 p.m.

Ħajr lil Daniel Bezzina għar-ritratt.

Niftaħ bi kliem David Biespiel li ftit tal-jiem ilu (21 ta’ Lulju 2014) ipprova jwieġeb il-mistoqsija “Does poetry matter?”, f’artiklu li deher fis-sit nytimes.com, bl-isem ta’ “Poems Hold the Mysteries of the Present, Dreams of the Future”: “poems [...] help us understand ourselves as a culture”, u iktar ’l isfel, “poetry connects us to our past, and poets unmask both private and civic memories, dreams, and urgencies. By harmonizing the body with the mind, serving both young and old, poetry is a guide to deliver us into a fresh engagement with our inner lives and with modernity.”

Bħala wieħed li ilu jaqra kemm id-dar kif ukoll fil-klassi l-Poeżija Maltija, inkluża dik tal-ewwel nofs tas-seklu 20, għal bosta snin, spiss flimkien mal-istudenti tiegħi nifhem li minkejja li għadda ż-żmien minn mindu għadd ta’ poeżiji nkitbu, hemm messaġġ jew leħen fihom li jakkwista dejjem iktar saħħa saħansitra fil-preżent, meta d-dinja tagħna, inklużi l-Gżejjer Maltin, għaddejja minn tibdiliet kbar. Dan huwa wkoll il-każ tal-versi ta’ Ġużè Chetcuti li fihom hemm bħal leħen li jiġbdilna l-ħin kollu l-attenzjoni biex ma ninsewx l-imgħoddi tagħna u ma nwarrbux dak li ġarrbu missirijietna.

Li għamilt hawn huwa li qbadt ftit poeżiji ta’ Ġużè Chetcuti mill-ktieb IL-POEŻIJI MIĠBURA 1930-2000 (2000) u slitt direttament minnhom biex nagħti eżempji ta’ dan il-leħen widdiebi mill-passat. Versi li jolqtu huma dawn meħuda mill-poeżija Nofs il-Lejl, li kienet tifforma parti mill-ġabra poetika Inżul u Tlajja’ tal-1964. Hawn Chetcuti jikteb:

“Nofs il-lejl:
Sant Anġlu u San Mikiel, bla ħoss u ħajja,
Reqdin fil-fond, u għalxejn qamar imċajpar
Qed jiddi w jitfa’ dawl ħafif,

Jidhru mitlufa f’raqda
Li minnha ma jqumux.” (Poeżiji Miġbura, p. 76)

Lili tolqotni ħafna l-kelma “raqda” li hawn tirreferi għall-fatt li żmien it-taqbid u l-glorja tal-imgħoddi għadda darba għal dejjem. Imma llum tista’ tirreferi wkoll għar-“raqda” li fiha jinsabu xi wħud minnha f’rabta mal-istorja ta’ pajjiżna u mal-għarfien tal-identità tagħna bħala poplu. 

Imma diġà  mis-sena 1945 u qabel dan il-leħen “fakkari” u widdiebi kien preżenti fil-versi ta’ Chetcuti. Hekk f’Villa Rumana (li tifforma parti mill-ġabra Poeżiji tal-1945) huwa jikteb:

“Għadek sabiħa, għadek l-għanja ssamma’
Fuq il-ġwienaħ tas-snin, l-għanja ħemdija
Taż-żmien...
Ismagħha rieġa’ min ġuf il-warrani
  Qawwija dik il-ġrajja...”

L-ewwel strofa hija stedina lill-qarrej biex ma jinsiex dan leħen l-imgħoddi. Imbagħad, lejn l-aħħar, Chetcuti jikteb:

“...nies, nies u nies madwari,

Toroq mimlija ħlejjaq,
Tmasħir u qerq, kulħadd b’għira qawwija,
Iġsma bla ruħ; dan li qed nara dwari.” (PM, p. 119)

Chetcuti jwiddibna li min jinsa l-imgħoddi, bil-ġrajjiet ta’ dmija u glorja, hu “ġisem bla ruħ”. Biex imbagħad ikompli,

“Hekk int, Villa sabiħa,
Tixgħel id-dawl taż-żmenijiet ewliena,
U treġġa’ f’Malta l-jiem ta’ l-isbaħ ġrajja.”

Hawn id-dawl iġib miegħu l-għarfien tal-istorja ta’ art twelidna, kontra d-dlam tat-tnessija u l-apatija.

Mill-istess ġabra – Poeżiji, 1945 – naqraw il-kwartina Dmirek:

Dmirek li tħobb lil Malta, art twelidek,
Minnha twaħħdet ir-ruħ li tħaddnet miegħek, 

Imma kif tista’ tħobbha meta Lsienha
Int ċħadt u bdilt ma’ lsien li mhuwiex tiegħek?”  (PM, p. 121)

Anki hawn għandna versi li nkitbu fl-ewwel nofs tas-seklu 20 imma s-sens u l-importanza tagħhom jakkwista iktar saħħa llum, u dan mhux biss f’rabta mal-kwistjoni tal-Ilsien Malti.

Fl-istess ġabra naqraw il-poeżija Lil Malta li silta minnha tgħid hekk:

Fittixt fil-qalb ta’ l-iżmna: rajt mġarrfa
Il-monumenti, il-wirt ta’ ġrajjiet kbar,
Smajt iċanfarni l-leħen ta’ l-imgħoddi
B’qawwa qalila: mill-ħażin għall-agħar.”

Fil-preżent b’xorti tajba m’aħniex neqsin minn monumenti u bosta bini ta’ importanza storika ġie jew qed jiġi restawrat u miftuħ għall-pubbliku biex igawdih. Jien però nistaqsi jekk din hix biss kożmetika? Jekk dan sarx biss għat-turisti jew jekk hux verament qed jgħin lilna l-Maltin, speċjalment lill-ġenerazzjonijiet iż-żgħar, jagħrfu dak li verament huma: poplu żgħir iva, imma b’imgħoddi mill-ikbar li ta’ min niftaħru bih? Forsi l-pjanta hija ċkejkna, bonsaj, imma l-għeruq huma fondi u ġrajjietna bħala poplu jmorru lura sekli twal fiż-żmien. U dan kollu għandu jfakkarna biex ma nintremewx quddiem il-barrani saħansitra fil-preżent. Jintrema biss min m’għandux konjizzjoni jew għarfien tal-istorja u ta’ wirt art twelidu.

Ġabra poetika li għaliha jibqa’ msemmi Ġużè Chetcuti hija Melita Invicta tal-1945. Kif jikteb il-poeta stess f’rabta ma’ din il-ġabra, il-poeżiji f’Melita Invicta “huma dokument tal-aħħar gwerra li jfakkar lill-ġenerazzjonijiet ta’ warajna fiż-żmien l-aktar demmi u ikrah fl-istorja ta’ pajjiżna.” (PM, p. 27) Fil-poeżija Malta G.C. Chetcuti jfakkarna f’“Id-demm ta’ wliedek! It-tiġrif ta’ djarek!/ Il-ħerba, il-qerda, l-mewt, il-ġuħ, il-biża’”, u jispiċċa hekk:

“Il-ġieħ li ksibt jibqa’ jgħix dejjem miegħek,
Ma jmutx mas-snin bla ħajr, bla kliem, bla ħoss: 
Ismek minn ġidd għal ġidd jibqa’ jintiret,
Malta rebbieħa, l-Gżira tal-George Cross.”  (PM, p. 188)

Fil-versi ta’ Chetcuti hemm pont, mela kuntatt bejn hu li qed jikteb fl-imgħoddi u l-ġenerazzjonijiet li għad iridu jiġu. Illum hawn min irid jeqred it-tifkira tal-George Cross minħabba r-rabta mal-idea ta’ Malta maħkuma mill-Ingliżi. Illum il-GC għandu jfakkar fit-tbatijiet li għaddew minnhom u l-qlubija, is-saħħa u d-determinazzjoni li wrew niesna daqs 70 sena ilu! Mela l-GC m’għandux ikun għelm ta’ mistħija jew umiljazzjoni.

Wieħed mis-sunetti miktubin minn Chetcuti matul il-gwerra hu Lill-Qalbenin: hawn naqraw dwar l-eroj li taw ħajjithom għax “Lemħu ’l bogħod id-dija/ tas-sliem u tal-ħelsien tħeġġeġ b’kull ħlewwa.” (PM, p. 208) Dawn huma d-dija, is-sliem u l-ħelsien li qed ingawdu aħna llum f’dan pajjiżna ċkejken, elementi li għandna ngħożżu ladarba l-gwerra mhix limitata għall-imgħoddi u lanqas mhi fantasija, imma realtà kontemporanja u qribna sewwa.

Poeżija oħra li nkitbet matul il-gwerra hi Għamja; inkitbet fl-1942 waqt attakk mill-ajru. L-omm u t-tfalja bintha għamja jitolbu waqt dan il-mument ikrah mistkenna fix-xelter. Twemmin u rebħa fuq l-għadu jimxu id f’id. Chetcuti stess jikteb: “Patrijottiżmu u Reliġjon huma l-ingredjenti ewlenin tal-poeżija li nkitbet tul medda ta’ l-ewwel erbgħin sena” tas-seklu 20. (PM, p. 26) It-twemmin jagħti s-saħħa lil dak li jkun u jwassal għar-rebħa u l-glorja: “Telliefa u msawta, bil-Mewt tiġri wrajhom,/ L-għedewwa dlonk ħarbu mill-art ta’ San Pawl.” (PM, p. 229) U dan biex fl-aħħar Chetcuti jerġa’ jilmaħ “tfal jaqbżu u jilagħbu,/ ... hienja, b’uċuħ daħkanin!” (PM, p. 229) L-hena u l-uċuħ daħkanin issibhom fost poplu li ma jwarrabx ġrajjiet l-imgħoddi ta’ art twelidu u ma jħaddanx it-tnessija. Din it-tnessija twassal biss għal injoranza, dlam, arroganza, ingratitudni u forsi wkoll poplu maħkum mill-barrani mill-ġdid, jew għallinqas nieqes mill-veru ħelsien f’pajjiżu stess.

F’Qatt ma Ninsew (PM, p. 236) Chetcuti jerġa’

“Maltin, ma ninsewx dak id-demm li xerridna,
id-demm illi writna mal-medda taż-żmien”

u

“Maltin, ma ninsewx kemm ġarrabna tbatija,
ġuħ doqna, w mewt rajna mal-leħħa tan-nar,
għax ħrafa jisfaw il-ġrajjiet ta’ qlubija
li ngħidu ’l uliedna fil-ħemda tad-dar!”,

u jispiċċa hekk,

“Tqabadna sa rbaħna: ’mma nżommu fi ħsiebna,
sabiex dik ir-rebħa tkun kbira ’l quddiem
irridu li ngħaddu ’l uliedna, lil ħbiebna
minn id għal id oħra, it-torċa tas-sliem.”

Fuq naħa għandna l-possibiltà ta’ ġrajjiet li seħħew verament li jisfaw ħrafa; fuq l-oħra t-torċa (dawl mill-ġdid) tas-sliem li tgħaddi minn ġenerazzjoni għal ta’ warajha. Din hi l-għażla bejn id-dlam/tnessija u l-dawl/fakra, l-apatija u t-tifkira ħajja tal-glorja tal-imgħoddi, bis-sabiħ u l-ikrah li ġġib magħha.

Fil-ġabra Poeżiji Miġbura 1930-2000 hemm ukoll taqsima jisimha POEŻIJI PATRIJOTTIĊI. Waħda minn dawn hija Swar Ħiemda (p. 375). Hawn naqraw dwar il-wirt storiko-arkitettoniku bħala tifkira ħajja, saħansitra leħen ħaj, ta’ żminijiet glorjużi. Lis-swar Chetcuti jgħidilhom:

“Intom leħen għalina: ħalla ħalla
Jgħaddi l-baħar tas-snin: tibqgħu tfakkruna
Fil-qalb ta’ min, sider ma’ sider tqabad
Mal-ġelledin li ġew biex jeqirduna.”

Poeżija oħra hija Amor Patriae (PM, p. 379), anki din bi twiddiba għalina tal-preżent:

Tinsiex l-imgħoddi, Malta. Fuq sema blu,
Hemm miktub ir-rebħ li wettqu wliedek.
Tinsiex il-ħila li wrew, it-tiġrib u t-tbatija

Li batew. Kienu huma li ħallewlna l-paċi

Li qed ingawdu llum.
Le, le, tinsiex, Malta maħbuba!”

Intenni, poplu li jagħraf u jibża’ għal ġrajjiet l-imgħoddi t’art twelidu hu poplu b’saħħtu fil-preżent u anki fil-ġejjieni, anki jekk f’konfront ma’ pajjiżi ġara huwa poplu żgħir li jgħix fuq gżejjer daqs nitfa. Dawk ta’ Ġużè Chetcuti huma versi li leħenhom jibqa’ jidwi u jirbaħ il-barriera taż-żmien u tat-tnessija. Huwa l-istess leħen li għandna nisimgħu jiġbdilna l-attenzjoni tagħna kull meta nżuru s-siti storiko-naturali fil-gżejjer tagħna. Huma siti li fihom il-Maltin għexu u ġarrbu esperjenzi differenti, mela fihom hemm għelm li qed jiġi trasmess lilna fis-skiet, sinjali li jgħinuna nifhmu dejjem iktar aħna min aħna bħala poplu u liema huma dawk il-karatteristiċi li jidentifikawna bħala poplu kemm ta’ gżira insulari, imma anki ta’ reġjun jew territorji ħafna ikbar minna, fosthom il-Mediterran, l-Afrika ta’ Fuq u l-Ewropa. Dan jorbot ma’ kliem Chetcuti stess fin-NOTA TAL-AWTUR għall-ktieb Poeżiji Miġbura 1930-2000 li jsostni li fil-versi tiegħu “nsibu wkoll aspetti oħra tal-espressjoni tagħna nazzjonali, kulturali, edukattiva, reliġjuża.” (p. 25)

Lura għal kliem David Biespiel: il-poeżija bħala kuntatt mal-imgħoddi u anki bħala ingaġġ, ġbid ta’ attenzjoni, engagement. Versi bħal dawk ta’ Ġużè Chetcuti – bħal wara kollox versi ta’ bosta poeti Maltin oħra li kitbu fl-istess kuntest soċjali u storiku tiegħu bħal Dun Karm Psaila, patri Anastasju Cuschieri, patri Ġużè Delia, Ninu Cremona, Nikol Biancardi u bosta oħrajn – jinsistu fuq ġrajjiet l-imgħoddi, imma jfakkruna li m’għandniex ngħixu fl-imgħoddi, anzi għandna ngħixu l-waqt preżenti (il-modernity ta’ Biespiel)  konxji tas-saħħa li l-poplu tagħna wera kull meta s-sitwazzjoni talbet hekk. Dawn ta’ Chetcuti huma għalhekk versi li jfakkruna li hekk biss inkunu poplu mqajjem, mhux rieqed u indifferenti, poplu li ma jarmix lilu nnifsu, poplu li ma jħalli lil ħadd, la minn ta’ ġewwa u lanqas minn ta’ barra, jagħmillu l-bżieq fuq imnieħru.


Patrick Sammut

Ħarġa ġdida tar-rivista elettronika IL-PONT

Għadha kemm ħarġet l-edizzjoni ta' Awwissu 2014, ħarġa numru 23 tar-rivista online IL-PONT.
Għal min jixtieq jaqraha jista' jara l-ħolqa: http://www.scribd.com/doc/235905943/Awwissu-2014


Tuesday, July 29, 2014

LEJLA TA' POEŻIJA FLIMKIEN MA' POETESSA MILL-ITALJA


Nhar il-Ġimgħa, 25 ta' Lulju, fis-7 p.m. l-Għaqda Poeti Maltin tellgħet Lejla ta' Poeżija fis-sala ewlenija tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u Xogħol, fil-Furjana. Waqt din il-lejla nqraw poeżiji b'ilsna differenti minn membri tal-Għ.P.M. Iċ-ċentru tal-lejla kienet it-tnedija tal-ġabra ta' poeżiji CON GLI OCCHI DEL CUORE (2014) tal-poetessa Taljana minn Morbegno (Sondrio, Lombardia), Paola Mara De Maestri.

Din hija t-tieni darba li De Maestri pparteċipat f'lejla ta' poeżija mtellgħa mill-Għaqda Poeti Maltin. L-aħħar darba kien fl-2009 fir-Razzett tal-Markiż Tabone, fil-Mosta. Inqrat bijografija qasira tal-poetessa mill-membru u poeta Emmanuel Attard Cassar u aktar tard Patrick Sammut - li kiteb l-introduzzjoni kritika għal dan il-ktieb - intervistaha f'rabta mal-ġabra poetika ġdida tagħha. Preżenti kien hemm ukoll l-artist u għalliem tal-Arti u Storja tal-Arti, Hilary Spiteri, li ħa ħsieb it-tpinġijiet li jakkumpanjaw il-poeżiji ta' De Maestri. Sammut staqsa lil Spiteri dwar din l-esperjenza tiegħu li jittraduċi l-poeżija f'immaġni. Paola Mara De Maestri wieġbet għal numru ta' mistoqsijiet fosthom dwar il-pubblikazzjonijiet tagħha, it-temi li tikteb dwarhom u l-istili li tuża, u qrat ukoll għadd ta' poeżiji mill-ġabra ġdida tagħha.

Waqt il-lejla l-President tal-Għ.P.M., is-Sur Charles Magro, għamel id-diskorsi tal-ftuħ u tal-għeluq, Miriam Ellul, l-URP tal-Għaqda, mexxiet il-lejla, filwaqt li Ray Ellul ipprovda l-intervalli mużikali permezz tal-kitarra. Wara s-serata kien hemm ukoll bibita.

Nota bijografika:

Paola Mara De Maestri hija għalliema, ġurnalista u editriċi tal-folju kulturali u letterarju Bottega Letteraria li joħroġ mar-rivista ’l Gazetin f’Sondrio, fl-Italja ta’ Fuq. Hija parti miċ-Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese (So), u tikkollabora f’rabta mas-sit virtwali Tellusfolio. Hija l-moħħ wara inizzjattivi bħal “Poeti, un premio dalle scuole” u ta’ Konkorsi Nazzjonali u Intenazzjonali tal-Poeżija bħal “Montagna viva” , “Il silenzio della montagna e le voci del mare” (proġett li sar flimkien mal-Għaqda Poeti Maltin),  "Piccolo mondo…antico, presente e futuro di Valtellina, Valchiavenna e del Canton Grigioni”,  u "Ricordi, tradizioni e valori della gente di montagna della Valtellina e della Valchiavenna". Hija l-editriċi ta’ antoloġiji poetiċi bħal “Poeti Lombardi” e "Donne in poesia", f’kollaborazzjoni mad-dar tal-pubblikazzjoni Giulio Perrone. Bħala kittieba ġiet mogħtija rikonoxximent mill-Konkors imniedi mir-Rai "I giovani incontrano l'Europa" (1992), mill-Konkors Nazzjonali "Marcello Landi" (2000) u mill-Konkors Letterarju u Radjufoniku "E il naufragar m'è dolce in questa radio" (2001). Kisbet it-tielet post fil-Konkors Nazzjonali “Città di Imola 2004” u fil-Konkors "Il Natale" (2008). Paola Mara De Maestri kisbet merti oħra f’għadd ta’ konkorsi oħra bejn l-2005 u l-2008.
L-ewwel ġabra poetika tagħha ġġib l-isem ta’ "Dentro la vita" (2001). Is-sena 2004 ġabet magħha l-pubblikazzjoni tat-tieni ġabra poetika tagħha "L'amore parla piano", b’disinni tal-pittriċi Spanjola Mari Carmen Mur. Fl-2008 ippubblikat it-tielet ġabra ta’ poeżiji bl-isem ta’ “Il pane del sorriso”,  u fl-2010 ħarġet ġabra oħra bl-isem "Aquiloni d'argento", maħruġ miċ-Circolo Culturale F/N Morbegnese biex ifakkar il-25 sena ta’ kitba ta’ poeżija min-naħa ta’ De Maestri.
Paola Mara De Maestri kienet diġà mistiedna speċjali tal-Għaqda Poeti Maltin fl-2009 fir-Razzett tal-Markiż.

F’din il-ġabra ġdida tagħha CON GLI OCCHI DEL CUORE t-tema ewlenija hija l-imħabba. L-imħabba tinftiehem bħala ħolqa li tgħaqqad lill-poetessa ma’ missierha u ma’ binha, iż-żewġ persuni li lilhom tiddedika din il-ġabra ta’ poeżiji. Insibu għalhekk anki kuntrasti bħalma huma l-mewt (ta’ missierha) u t-twelid (ta’ binha Goele), waqtiet ta’ swied il-qalb u oħrajn ta’ hena u ferħ. CON GLI OCCHI DEL CUORE tittratta wkoll ir-rabta u sens ta’ kontinwità li jeżistu bejn l-imgħoddi, il-preżent u l-ġejjieni. Dan il-ktieb għandu daħla kritika minn Patrick Sammut u tpinġijiet ta’ Hilary Spiteri.

Rapport tas-serata jidher bit-Taljan fil-ħolqa: http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=17605

Din hi poeżija li nqrat mill-poeta Malti Emmanuel Attard Cassar waqt l-istess serata: 
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=17607

Fi-ritratti: Il-President tal-Għ.P.M. jindirizza lil dawk preżenti għas-serata; il-qoxra tal-ktieb Con gli occhi del cuore; Patrick Sammut (fin-nofs) jintervista lil Paola Mara De Maestri u Hilary Spiteri.


Monday, July 28, 2014

Lejla letterarja (sajfija) -- Programm: il-Gimgħa l-1 ta’ AWWISSU 2014 fis-7.30pm

POST: fil-bitħa tal-Lending Library fi Pjazza San Franġisk, Victoria

Għawdex (il-bajjiet) fil-Letteratura  -- kitba tal-Kav Joe M Attard: jieħdu sehem Antoinette Grech, M’Louise Attard u Marija Schembri
‘Żerniq’  --  tkanta Mariella Cefai Spiteri
Fil-folla tal-Apsidi ta’ San Lazzru  -- kitba ta’ Joe Camilleri; jaqra l-awtur
Poeżija ta’ Gorg Pisani: jaqra ibnu Paul G. Pisani
‘Inti Djamant: tkanta Josephine Marie Grima
Poeżija: Ix-Xlendi Jgħannilek  --  Ganninu Cremona
‘Il-festa tas-Sokkors 2014’    -  jaqra l-awtur Joe W Psaila
Lil art twelidi Malta: tkanta is-Sopran Rosabelle Pavia
‘Sant’Andrija tax-Xlendi’; ‘il-Bejta tat-Tfulija’ ta’ Dun Gorg Mercieca – Jaqra l-awtur
Mġarr ix-Xini  --  poeżija ta’ Charles Bezzina; jaqra l-awtur
Song:  Deborah C
‘Għawdex gżira ta’ żmien imżewwaq’ ta’ Anton F Attard; jaqra l-awtur
‘Quddiem il-kwadru tal-Madonna tal-Grazzja’ ta’ Patri Remiġio Galea: jaqra l-awtur
Poeżiji ta’  Dr Alfred Grech: ‘Kif tista’; ‘Mhemmx isbaħ mir-riħ fuq!’.
Logħba  -- tkanta Mariella Cefai Spiteri ( il-kanzunetti ta’ Mariella għandhom lirika ta’ Joe Friġġieri u mużika ta’ Charles Camilleri)
                                                                  
Kelmtejn tal-Għeluq  --  George Cassar i/c Libreriji

Dan huwa l-programm tas-Serata Letterarja għal dan iż-żmien tas-sena wara li iktar kmieni kienu saru tliet serati oħra, waħda fl-okkażjoni tal-Milied, oħra fil-Karnival u oħra marbuta mal-Gimgħa Mqaddsa. Imħeġġa mill-preżenza sabiħa ta’ Għawdxin li attendiet fit-tliet okkażjonijiet, l-organizzaturi issa qed jippreżentaw din is-serata għal beraħ tal-bitħa li nsibu wara l-Lending Library ta’ Misraħ San Franġisk Victoria, taħt sema kwiekeb u għall-arja friska billi ninsabu fl-eqqel tas-sajf.  Il-pubbliku huwa mistieden igawdi xi ftit mill-benna u l-ħlewwa tal-kittieba tagħna flimkien ma’ xi ftit noti melodjużi u xarba friska fi tmiem is-serata.  Mela ejjew oqogħdu!

Kav Joe M Attard
Victoria Għawdex
Thursday, July 10, 2014

LEJLA TA' POEŻIJA MILL-GĦAQDA POETI MALTIN/ SERATA DI POESIA DALL'ASSOCIAZIONE DEI POETI MALTESI

Nhar il-Ġimgħa, 25 ta' Lulju, fis-7 p.m. l-Għaqda Poeti Maltin se ttella' Lejla ta' Poeżija fis-Sala Ewlenija tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u Xogħol f'Beltissebħ. Kulħadd hu mistieden u jista' jaqra kemm poeżiji minn tiegħu jew poeżiji ta' ħaddieħor, b'ilsna differenti.
Matul il-Lejla se tiġi mnedija l-ġabra ta' poeżiji ġdida tal-poetessa Taljana mil-Lombardia (Morbegno), Paola Mara De Maestri, CON GLI OCCHI DEL CUORE. Din mhix l-ewwel ġabra tal-poetessa Taljana li kienet Malta, mistiedna tal-Għ.P.M., f'Awwissu tal-2009 fir-Razzett tal-Markiż fil-Mosta.
CON GLI OCCHI DEL CUORE jiġbor fih 30 poeżija bit-Taljan, għandu daħla kritika minn Patrick Sammut u disinji (inkluża l-qoxra) ta' Hilary Spiteri.

_____________

Venerdi, 25 luglio prossimo, alle 7 p.m., l'Associazione dei Poeti Maltesi organizzera' una Serata di Poesia nella Sala Principale del Ministero dell'Istruzione e del Lavoro a Floriana. Tutti sono i benvenuti e possono anche leggere le proprie poesie o poesie aktrui e in lingue diverse.
Durante questa serata sara' presentata al pubblico la nuova raccolta di poesia della poetessa da Morbegno (Lombardia), Paola Mara De Maestri, CON GLI OCCHI DEL CUORE. Questa non e' la prima raccolta della poetessa che e' stata a Malta nell'agosto del 2009 nel Centro Nazionale di Cultura di Mosta e ospite dell'A.P.M.
CON GLI OCCHI DEL CUORE raccoglie 30 poesie in italiano, ha un' introduzione critica di Patrick Sammut e disegni (inclusa la copertina) di Hilary Spiteri.